ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายธนพร หนองคู
หัวหน้าห้อง


นางสาวขวัญจิรา จำปา

รองหัวหน้าห้อง


นายพุทธิวัฒน์ จัยสิน
รองหัวหน้าห้อง


นายเตโชดม สุทธิประภา


นายสุวัจน์ชัย แสงสว่าง


นายณัฐสิทธิ์ มัธยม

นายจิณัฐติกรณ์ ดาเหลาธิพัทธ์


นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองแก้ว

นางสาวนิชา เขื่อนคำ


นางสาวพัชรียา ภูกัณหา


นางสาวณัฐฐิรา แท่งทอง


นางสาวนันทนา ดวงแก้ว


นายสิทธิกร อิ่มโค่น


นายอลงกรณ์ พลราช


นายยุทธนา อุดมปรีชาทรัพย์

นางสาวกรินทร์รัตน์ บุญเรือง

นางสาวชลนิชา บัวสอาด


นางสาวบุรัสกร กมลเลิศ


นางสาวศรัณย์ภัทร ต้นพรหม


นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ


นางสาวเบญญาภา เป็นลาภ


นายสุธิวัฒน์ สิงห์พัฒน์


นายกิตติภูมิ บุญมาปัด


นายณัฐเกียรติ พลเขตต์


นายเขมทัตต์ วงศ์สุนา


นางสาวณิชา กุลวงศ์


นางสาวปรางทิพย์ สัมฤทธิ์


นางสาวอรวรรณ ศิริวงศ์


นางสาวเสาวนิตย์ ภู่พิพัฒน์


นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปวงสุข

Scroll Up