ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


เด็กชายรพีภัทร นาบำรุง
หัวหน้าห้อง


เด็กหญิงวิลาสินี หาญชนะ
รองหัวหน้าห้อง


เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วกลึงกลม

รองหัวหน้าห้อง


เด็กชายกรวิชญ์ เจริญชัย


เด็กชายจตุพร วันทอง


เด็กชายบรรหาร แก้วประกอบ


เด็กชายประกาศิต สุขเกษม


เด็กชายวิชญนนท์ ชาวชายชม


เด็กชายพีรวิชญ์ เชื้อแก้ว


เด็กหญิงญาณิศา ภัทรภูมิถาวร


เด็กหญิงปทุมวดี ดรุกาญจน์พฤฒิ


เด็กหญิงพัณณิตา ว่องไว


เด็กหญิงวราภรณ์ สายบัว


เด็กหญิงกัลยาพร เอื้อพัฒนาพานิชย์


เด็กชายกิตติชาติ คำศรีสุข


เด็กชายจักรีพร กุลเกลี้ยง


เด็กชายปกรณ์ ละออเอี่ยม


เด็กชายพันนา วิชาพูล


เด็กชายราเมศวร์ วัฒนราษฎร์


เด็กชายสกุลชัย สว่างงาม


เด็กหญิงชนัญชิตา นามศิริ


เด็กหญิงณรินพัฒน์ กิตติ์เดชคณาพงษ์


เด็กหญิงปนัสยา ชลรินทร์


เด็กหญิงสิริยากร ดีการกล


เด็กหญิงศิรดา เลิศทองไทย


เด็กชายกิตติภัทร เคนผาจิตร


เด็กชายชัยวัฒน์ บุญศรี


เด็กชายปรเมศวร์ ฟุ้งยอดคีรี


เด็กชายพิฆเนศ วงษ์อุ่น


เด็กชายวรธันย์ เมธาวรธันย์


เด็กชายอัครพล เทียมทัด


เด็กหญิงชาลิสา นามมั่น


เด็กหญิงนันท์นภัส สุธงษา


เด็กหญิงปพิชญา คูณทอง


เด็กหญิงอริศราพร ศรีแนน


เด็กหญิงทิภาพร คำแพง

Scroll Up