บุคลากร

นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร.093-2810891


นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร.085-3166979

ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1


นายราวี รอบโลก


นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ


นางธารทิพย์ ทานะ


นางสุปรียา สะวานนท์