ผลงาน

ผลงานระดับชาติ

ผลงานระดับภาค

ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 - รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - รางวัลชนะเลิศ

ผลงานระดับจังหวัด

ผลงานล่าสุด