ติดต่อเรา

ห้องเรียนอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ (ECP)
โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801

Scroll Up