ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ บรรยายโดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล