โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี
ห้องเรียนอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ECP : Excellent Computer Programme

Scroll Up