โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี
ห้องเรียนอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ECP : Excellent Computer Programme

 

Scroll Up