ที่มาของโครงการ

1.หลักการและเหตุผล

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ. ศ. 2545 มาตรา 8 (2)  กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (5)(6)  กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ มาตรา 10  กำหนดให้มีการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  มาตรา 22 กำหนดว่าการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดหลักการ ในข้อ 3 ว่า เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น และข้อ 4  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร ข้อ 2 ที่กล่าวว่า มีความรู้เป็นสากลในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ. ศ. 2552 – 2559)  เป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด”คน”เป็นศูนย์กลางการพัฒนามีวัตถุประสงค์และแนวนโยบายดังนี้

พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนามีและนโยบาย
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมมีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการรักษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ
5. พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
6. ผลิตและพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานมีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี

สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้มีแนวนโยบาย
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา รายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกลการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีนโยบาย
1. พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา รายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอำนาจการบริหาร และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
4. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของสถานศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายในกระแสโลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 )

          กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา  2543  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต่อมาในปีการศึกษา  2547  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

          โรงเรียนนารีนุกูล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีการแข่งขันสูง ได้จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอบรับความต้องการของท้องถิ่น โดยตระหนักถึงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถตามความถนัดและสนใจ สร้างทางเลือกและความหลากหลายทางการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เป็นพลโลก จึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จะได้รับการส่งเสริม ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิเช่น ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแผนการเรียน วิทย์ – คณิต – คอมพิวเตอร์
2.2 เพื่อการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสากล
2.3 เพื่อขอรับการสนับสนุนเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองนักเรียน
2.4 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนคุณภาพ และ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

3.เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ ได้แก่
จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง 36 คน
จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง 36 คน

3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นเลิศ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตสำนึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำสร้างแหล่งเรียนรู้ และมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

4.ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดหลักสูตร (3 ปีการศึกษา)

5.ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มวิชาการ  โรงเรียนนารีนุกูล

Scroll Up