การรับนักเรียน ม.ต้น

(ร่างการรับนักเรียน)

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560

*********************

ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยการสอบคัดเลือก จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ประเภท ดังนี้
1. ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ECP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      จำนวน 36 คน

 ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนนารีนุกูล ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จึงกำหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียน ดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2559
1.2 มีผลการเรียนดังนี้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 มีความขยันหมั่นเพียรและมีความรักในวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
1.6 ไม่จำกัดอายุและมีสถานภาพเป็นโสด
1.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

                   – ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ 9,500 บาท

2. จำนวนรับ

ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ห้องเรียน รวม 36 คน

3. กำหนดการรับสมัคร วันสอบคัดเลือก และวันประกาศผลการสอบคัดเลือก

3.1 วันรับสมัคร วันที่ เวลา น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่ โรงเรียนนารีนุกูล
3.2 วันสอบคัดเลือก วันที่ เวลา น.
3.3 วันประกาศผลสอบ วันที่ สถานที่ โรงเรียนนารีนุกูล หรือที่เว็บไซต์ www.narinukun.ac.th
3.4 วันรายงานตัว วันที่ เวลา น. สถานที่ โรงเรียนนารีนุกูล
3.5 วันมอบตัวนักเรียน วันที่ เวลา น. สถานที่ โรงเรียนนารีนุกูล

4. ขั้นตอนการรับสมัคร

4.1 การกรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ  ให้นักเรียนกรอกข้อมูลผู้สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่  รับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่โรงเรียนนารีนุกูล
4.2 ผู้ที่สมัครสอบด้วยตนเอง สามารถรับใบสมัครหรือติดต่อรับได้ที่สถานที่รับสมัครสอบ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน แผ่น นำมายื่นสมัครสอบในระหว่างวันที่ เวลา ที่โรงเรียนนารีนุกูล

5. หลักฐานการรับสมัคร

5.1 ใบสมัครสอบ
5.2 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5.3 หลักฐานที่แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
5.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
5.5 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน แผ่น
หมายเหตุ : ให้นักเรียนนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นอย่างละ ฉบับ

6. วิชาที่สอบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ วันที่

เวลา

วิชาสอบ

ครอบคลุมเนื้อหา

09.00 – 11.00 น.

คณิตศาสตร์

ตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ป.4-6

13.00 – 15.00 น.

วิทยาศาสตร์

ตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-6

7. เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบ

          พิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือกเรียงตามอันดับ

8. เอกสารหลักฐานการมอบตัว

8.1 ใบมอบตัวเข้าเรียน ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด พร้อมติดรูปขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
8.2 หลักฐานการศึกษา ปพ. 1 (ฉบับจริงใช้เพื่อตรวจสอบ) และ สำเนา ปพ. 1 จำนวน 1 ชุด
8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน 1 ชุด
8.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา (ผู้ให้กำเนิด) อย่างละ 1 ชุด
8.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนด
หมายเหตุ : เอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพ

ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องมามอบตัวเข้าเรียนพร้อมผู้ปกครอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด หากไม่มาติดต่อมอบตัวเข้าเรียนถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนอันดับถัดไป

Scroll Up