พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ CAT

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โรงเรียนนารีนุกูล เพื่อก้าวสู่ “Samrt School”