loader image

หน้าแรก

Block
Coding และสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับต้นแบบนวัตกรรมทางความคิด ในนวัตกรรมการเรียนโปรแกรม วิวัฒนาการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี Internet of Things

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สร้างทางเลือกและความหลากหลายทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนอย่างสร้างสรรค์ ด้วยประสบการณ์

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเปิดประการณ์จริงในการเรียน กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้นักเรียนได้ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์ Informetion News

YouTube
video slider in joomla
แนะนำห้องเรียนนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเปิดประการณ์จริงในการเรียน กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้นักเรียนได้ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
PlayPlay

ภาพกิจกรรม Recent Activity

ความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS 64 รุ่น 2

MOU : ความร่วมมือทางการศึกษา