หน้าแรก

YES! WE ARE

Coding และสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับต้นแบบนวัตกรรมทางความคิด ในนวัตกรรมการเรียนโปรแกรม วิวัฒนาการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี Internet of Things

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สร้างทางเลือกและความหลากหลายทางการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เป็นพลโลกจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนอย่างสร้างสรรค์ เน้นประสบการณ์จริง

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเปิดประการณ์จริงในการเรียน กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้นักเรียนได้ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล ( Digital Intelligence ) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถณะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น          ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาศ                   และมูลค่าให้กับตัวเอง และสังคม

ภาพกิจกรรม

Scroll Up