หน้าแรก

YES! WE ARE

Coding และสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับต้นแบบนวัตกรรมทางความคิด ในนวัตกรรมการเรียนโปรแกรม วิวัฒนาการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี Internet of Things

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สร้างทางเลือกและความหลากหลายทางการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เป็นพลโลกจึงได้จัดหลักสูตรการศึกษาห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนอย่างสร้างสรรค์ เน้นประสบการณ์จริง

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเปิดประการณ์จริงในการเรียน กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้นักเรียนได้ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล ( Digital Intelligence ) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถณะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น          ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาศ                   และมูลค่าให้กับตัวเอง และสังคม

Scroll Up