ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรุจิรดา คุณีรัตน์
หัวหน้าห้อง

นางสาวปาริชาติ ศุภเสถียร

รองหัวหน้าห้องคนที่ 1

นายเอกราช วงศ์ชาลี

รองหัวหน้าห้องคนที่ 2

นายกีรติ หลงชิณ

นายอภิสิทธิ์ ไชยโกษฐ์

นายติณณภพ มารวิชัย

นายเทพอุทิศ สาระไทย

นายธนัช ลิ้มสุวรรณ

นายบูรพา บุราไกร

นายพัสกร ทางทอง

นายพิชาวุธ ศิริขวา

นางสาวเกวลิน เชื้อกุณะ

นางสาวเกวลิน คะตะวงษ์

นางสาวนงนภัส สาระ

นางสาวปัณฑิตา ภิญโญ

นางสาวฟ้าศิณี คำงาม

นางสาวรุจิรดา คุณีรัตน์

นางสาวศุภจิรา วงศ์จอม

นายฐาณฑรณ์ บุดดีวงษ์

นายวรพล รังษี

นางสาวจิดาภา ปาวรีย์

นายณัฐพัฒน์ พรรณไผ่

นายณรัฐพัฒน์ แสนศิริทวีสุข

นายกิตติภัทร ฉันทานุมัติ

นายธรรมนูญรัฐ บุญผุย

นายนนทนันท์ แสวงเทศ

นายภัทรดนัย มิ่งขวัญ

นายศิวกร สีหาบุตร

นางสาวชุติมา คุณพรหม

นายเมฆา คำหล่อ

เด็กหญิงนวพร วงษา

นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์วิเชียร

นางสาวกชกร โสมรักษ์

นางสาวปฏิมาพร แก่นทอง

นายกิตติภูมิ ศรีธัญรัตน์