ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

นางสาว พิชญ์สินี อาษาศรี
หัวหน้าห้อง

นาย อัครินทร์ จารุกขมูล
รองหัวหน้าห้องคนที่ 1

นาย ธนชาติ ทองโรจน์
รองหัวหน้าห้องคนที่ 2

นาย กิตติศักดิ์ คําวัน

นาย กิติภูมิ บุสภาค

นาย ชยพล วงศ์จอม

นาย พชรพล โคตรพงษ์

นาย สิรวิชญ์ ทัศนาวิวัฒน์

นาย อริย์ธัช หัสดี

นาย อัครวรรธ รัตนวัน

นาย กมลจิตต์ พูนพิพัฒนพงษ์

นาย จักรพรรดิ กมลชนันธร

นาย เมธิส ทุมเมฆ

นาย สกฤษฏ์ ศรีจันทร์

นางสาว อธิชา แนวจำปา

นางสาว กวินตรา ไชยป์ญหา

นางสาว ธัญจิรา จระคร

นางสาว นภัสกร เกษมพร

นางสาว พิมพ์ชนก นิลเนตร

นางสาว ภูริดา ศรีภักดี

นางสาว สุธีรดา รัตโน

นางสาว อธิชา โกศล

นางสาว ชณัฐตา ดาราช

นางสาว สิริกมล คุณแสนใส

นางสาว ชญาณิน ชลนิติญานนท์

นางสาว ณัฐรดา ไชยรักษ์

นางสาว เศาวนิช ศิริวาลย์

นางสาว ขวัญจิรา ทองแสง

นางสาว ชลดา อ่วมสี

นางสาว ญาณศารินทร์กสาเลศ

นางสาว สุชัญญา น้อยตา

นางสาว วรกมล เลือกนารี

นางสาว ภัทรานิษฐ์ ปํญญาคง

นางสาว อภิสรา วงษ์แก้ว

นางสาว อัญมณี อินอุเทน

นางสาว ประกายวรรณ ประถาวร