ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายวรพล รังษี
หัวหน้าห้อง

นางสาวเกวลิน คะตะวงษ์
รองหัวหน้าห้องคนที่ 1

นางสาวจิดาภา ปาวรีย์
รองหัวหน้าห้องคนที่ 2

นายกีรติ หลงชิณ

นายอภิสิทธิ์ ไชยโกษฐ์

นายติณณภพ มารวิชัย

นายเทพอุทิศ สาระไทย

นายธนัช ลิ้มสุวรรณ

นายบูรพา บุราไกร

นายพัสกร ทางทอง

นายพิชาวุธ ศิริขวา

นางสาวเกวลิน เชื้อกุณะ

นางสาวนงนภัส สาระ

นางสาวปัณฑิตา ภิญโญ

นางสาวปาริชาติ ศุภเสถียร

นางสาวฟ้าศิณี คำงาม

นางสาวรุจิรดา คุณีรัตน์

นางสาวศุภจิรา วงศ์จอม

นายฐาณฑรณ์ บุดดีวงษ์

นายณัฐพัฒน์ พรรณไผ่

นายณรัฐพัฒน์ แสนศิริทวีสุข

นายกิตติภัทร ฉันทานุมัติ

นายธรรมนูญรัฐ บุญผุย

นายนนทนันท์ แสวงเทศ

นายภัทรดนัย มิ่งขวัญ

นายศิวกร สีหาบุตร

นายเอกราช วงศ์ชาลี

นางสาวชุติมา คุณพรหม

นายเมฆา คำหล่อ

เด็กหญิงนวพร วงษา

นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์วิเชียร

นางสาวกชกร โสมรักษ์

นางสาวปฏิมาพร แก่นทอง

นายกิตติภูมิ ศรีธัญรัตน์