ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงกนกวรรณ คำคง
หัวหน้าห้อง

เด็กชายณัฐภัทร ขนันเมือง
รองหัวหน้าห้องคนที่ 1

 

เด็กชายศิริมงคล สายเนตร
รองหัวหน้าห้องคนที่ 2

เด็กชายคณภัทร วงศ์ชาลี

เด็กชายคุณแสน คุณแสนใส

เด็กชายจิรันตน์วิชญ์ จำนงใจ

เด็กชายชนภัทร ทองล้วน

เด็กชายชำนาญ สมพานนอก

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองอ่อน

เด็กชายณรงค์วิทย์ สัตนันท์

 

เด็กชายณัฐภูมินทร์ ภูวพันธ์กุล

เด็กชายดลภพ พงษ์เกษม

เด็กชายธนทร พรมด้าว

เด็กชายธนัช จันทสาร

เด็กชายธนัสถ์ หน่อแก้ว

เด็กชายธีรโชติ ตุ่นกลาง

เด็กชายธีร์ธวัช คำภาบุตร

เด็กชายปัณณวัฒน์ บุญเลิศ

เด็กชายพัทธดนย์ ภูน้ำต้น

เด็กชายภูวเนตร วันสิงสู่

เด็กชายรชต หาระชัย

เด็กชายวัทธิกร พิมพะกรรณ์

เด็กชายวิสิทธิ์ อรอินทร์

 

เด็กชายสฤษฏ์พงษ์ อาธิเวช

เด็กชายสุทธิกานต์ แจ้งจรัส

เด็กชายสุวชัช บุญหาญ

เด็กชายอนุกูล แก่นการ

เด็กชายอาทิตย์ เกาะสมบัติ

เด็กหญิงกัลยกร บุญทะวงค์

เด็กหญิงนภสร มูลสาร

เด็กหญิงศศิตะวัน ศรไชย

เด็กหญิงนฤมล บุษดี

เด็กหญิงสถลัชนันท์ เรืองบุตร

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุขจรัสวงศ์

เด็กหญิงอนัญญา เอื้อพัฒนาพานิชย์

เด็กหญิงอันนา เขื่อนคำ