รายการแข่งขัน: การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : รองชนะเลิศอันดับ 1
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : เด็กชายทัตพงศ์ พรมวงศ์ , เด็กชายวรพล รังษี

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3