รายการแข่งขัน: การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
จัดโดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ผลการแข่งขัน : ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน : นายธีรวุฒิ ตรีบุตรดี , นายยุทธนา อุดมปรีชาทรัพย์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6