บุคลากร


นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร.085-3166979

ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1


นายราวี รอบโลก


นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์


นายธเนศ สีตะริสุ


นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์

ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


นายชัชวาล ใจโชติ


นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวิน


นางธารทิพย์ ทานะ


นางชลิดา แสนทวีสุข