กิจกรรม“วันครอบครัวห้องเรียนพิเศษ ECP” ครั้งที่ 1

โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ Excellent Computer Program : ECP  จัดกิจกรรม “วันครอบครัวห้องเรียนพิเศษ ECP” ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โดยได้รับเกียรติจาก นางปารดา ไชยรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยมีนายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าววัตถุประสงต์ในการจัดกิจกรรมต่อประธาน โดยภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและติดตามผลการเรียน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน