11 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ECP Summer Camp 2018 มหาลัยพี่โรงเรียนน้อง

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ได้จัดค่าย ECP SUMMER CAMP 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาการความรู้และศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ตามข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและโรงเรียนนารีนุกูล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและในฐานนะผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

รคอม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม