4 สิงหาคม 2561 มหาวิทราชภัฏอุบลราชธานี

อบรมการใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer

วันนี้ (๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๓๐.๒๐๙ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนในโครงการจำนวน 6 คน เข้าร่วมการอบรมฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในการประยุกต์ใช้ไอที ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม