ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการับสมัครนักเรียน

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบคัดเลือก 10 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือก  15 มีนาคม 2561
รายงานตัวและมอบตัว  22 มีนาคม 2561

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบคัดเลือก 10 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือก  15 มีนาคม 2561
รายงานตัวและมอบตัว  22 มีนาคม 2561

 

[หลักฐานการสมัคร]

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2560
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  - ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตร ECP ภาคเรียนละ 9,500 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา -ธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2560
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับชั้น ม.1-3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  - ค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตร ECP ภาคเรียนละ 13,500 บาท

ปฏิทินกิจกรรมห้องเรียน ECP

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 - รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 - รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - รางวัลชนะเลิศ

 

 

 

 

 

บทความ/ความรู้

RSS IT Update

RSS สนุกกับคอมพิวเตอร์